Mount Allison University Chem & Biochem Society

What can you do with a (Bio)Chemistry degree!

Mikey Mosher - President

Elena Buldo - VP Academic

Annabelle Kilham - VP Chemistry

Nick Fernandez - VP Biochemistry

Viveka Kulkarni - VP Finance
Brandon MacKinnon - VP Communications

 

Society Information

 


For tutoring contact chemsoc@mta.ca